รายวิชาที่มีอยู่

Course image สุนทรียภาพของชีวิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

การเข้าใจศาสตร์ทางความงาม และเห็นคุณค่าความงามตามธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง และการดำเนินชีวิต


Course image การตลาดดิจิทัล
กลุ่มบริหารธุรกิจ
วิวัฒนาการตลาดดิจิทัล การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดดิจิทัล แนวคิดและความสำคัญของการตลาด ดิจิทัล พฤติกรรมการบริโภค การกำหนดตลาดเป้าหมาย การวางแผนการตลาดดิจิทัล การสื่อสารด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และจริยธรรมธุรกรรมตลาดออนไลน